Projekt „Za pomníčky“

O projektu

Projekt „Za pomníčky“ si klade za cíl dokumentovat současný stav míst bývalých nacistických táborů a masových hrobů obětí nacismu na území dnešní České republiky a zmapovat, zda jsou na těchto místech instalovány pomníčky/pamětní desky, které připomínají jejich existenci. Zjištěné informace jsou zveřejněny na této webové stránce.

Z hlediska užšího vymezení tématu projekt vedle hromadných hrobů dokumentuje místa, kde se nacházely pobočky koncentračních táborů, pracovně výchovné tábory, židovské pracovní tábory, židovská ghetta, shromaždiště obyvatelstva židovského původu před deportací, tábory pro židovské míšence, nežidovské a židovské partnery ze smíšených manželství, kárné pracovní tábory, cikánské tábory a internační tábory. V zorném poli projektu nejsou tábory zajatecké a pracovní tábory pro totálně nasazené dělníky. 

Snahou projektu je upozornit na méně známá místa utrpení obětí nacismu, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti tématu nebezpečí nacistické ideologie i totalitních režimů vůbec a v neposlední řadě též prohloubit historické povědomí a vědomí obyvatel sledovaných lokalit o místech, na kterých žijí. Zjištěné skutečnosti by také měly sloužit odborníkům zabývajícím se sledovaným tématem, vzpomínkovou kulturou a místy historické paměti a pedagogům, kteří je mohou využít v práci na školách.

Výzkumná fáze projektu byla zahájena na počátku roku 2011. Internetová stránka, kde jsou uváděny během výzkumu zjištěné skutečnosti, byla zveřejněna v lednu 2012.

Počátek zmiňované výzkumné fáze probíhal tím způsobem, že nejdříve byl vytvořen z dostupné odborné literatury seznam bývalých nacistických táborů a hromadných hrobů. Následně byly osloveny obecní a městské úřady v místech, kde se přímo, anebo v jejich blízkosti, nacházejí výše uvedené lokality. Jejich pracovníci byli požádáni o zodpovězení otázek, které se týkaly jejich současného stavu, a o pořízení fotodokumentace. Mnohdy přes ně docházelo k získání kontaktů na další místní instituce, či fyzické osoby z řad pamětníků, anebo regionálních badatelů, kteří se tématem zabývají. Kontaktována byla i některá vytipovaná regionální muzea, školy apod. Shromažďování a ověřování informací tímto způsobem probíhalo zhruba v prvním pololetí roku 2011. Po vyčerpání možností získat údaje korespondenční cestou bylo přikročeno k fázi, během níž vybraní odborní pracovníci Památníku Terezín podnikají cesty do míst, o kterých se nepodařilo shromáždit žádné aktuální údaje, anebo ke kterým nebyla získána  fotodokumentace.

Ačkoliv nejintenzívněji byl průzkum prováděn v roce 2011, i v současné době neustále probíhá a web je průběžně doplňován zjištěnými skutečnostmi o dalších místech. 

Věříme, že projekt bude iniciovat veřejnou diskuzi o možném instalování pomníčků/pamětních desek v místech, kde se zatím žádné nenacházejí.